Vertrouwen herstellen tussen overheid en burgers in DR Congo

PAX is een partner van het CISPE Consortium. Dit Consortium werkt aan het verbeteren van de stabiliteit in Oost-Congo door oorzaken van conflict aan te pakken en door het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen.

PAX probeert de veiligheid en stabiliteit in Ituri (noordoost Congo) te verbeteren door oorzaken van conflict aan te pakken en door vertrouwen tussen de bevolking en het Provinciebestuur te herstellen. Waar consortiumpartners IOM, VNG International en Cordaid verschillende lokale autoriteiten ondersteunen, werkt PAX met lokale vredes- en veiligheidscommissies.

Situatie en urgentie

Het oosten van de Democratische Republiek Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door gewapende groepen, (land)conflicten en etnische spanningen. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en honderdduizenden zijn gevlucht. Dit geweld heeft de sociale cohesie in Oost Congo flink aangetast, evenals het vertrouwen van de bevolking in haar overheid. Die laatste is nauwelijks aanwezig in de regio en heeft noch de capaciteit, noch de middelen en motivatie om tegemoet te komen aan de behoeften van de burgers. Bovendien wordt de bevolking nauwelijks betrokken bij besluitvormingsprocessen. Deze zwakke relatie tussen overheid en burgers kan leiden tot conflict.

Om de situatie in Oost-Congo te verbeteren, is het Ā belangrijk om deze relatie te versterken. In de provincies Ituri en Noord Kivu dragen PAX, IOM, Cordaid en VNG International hier aan bij door middel van het CISPE programma. PAX traint lokale gemeenschappen in conflict bemiddeling, het monitoren van de veiligheidssituatie en beleidsbeĆÆnvloeding terwijl de andere organisaties de effectiviteit van politie, justitie en ministeries proberen te verbeteren. Het doel is om vertrouwen te creĆ«ren en een open dialoog te stimuleren tussen bevolking en overheid.Ā 


Activiteiten & resultaten

Lokale conflictbemiddeling

PAX werkt met ongeveer 250 lokale vredes- en veiligheidscommissies in Ituri, die getraind zijn in conflict bemiddeling en regelgeving omtrent veiligheid. Ze monitoren de veiligheidssituatie in hun omgeving, signaleren lokale misstanden en bemiddelen in conflicten in hun gemeenschap. Deze lopen uiteen van huwelijksproblemen tot landconflicten of moord. Wanneer de commissies het conflict zelf niet kunnen oplossen, sturen ze het door naar de politie, justitie of een ander staatsorgaan.

Monitoren van de veiligheidssituatie en data verzamelen

Naast het bemiddelen in conflicten, houden de lokale vredes- en veiligheidscommissies de veiligheidssituatie scherp in de gaten. Zij registreren veiligheidsincidenten in hun directe omgeving, die worden verwerkt in een database. Op basis daarvan wordt er een maandelijks rapport gepubliceerd, dat met veiligheidscommissies wordt gedeeld. Afgevaardigden van het lokale bestuur, politie, leger, justitie en inlichtingendiensten maken deel uit van deze commissies.

Dialoog tussen bevolking en overheid

PAX faciliteert ook gemeenschapsbijeenkomsten. Leden van de lokale vredes- en veiligheidscommissies, lokale leiders, jongeren, vrouwen, en andere sleutelfiguren in de lokale gemeenschappen (zoals leraren en religieuze leiders) benoemen hier prangende conflicten en gemeenschappelijke zorgen. In een latere, grootschaligere bijeenkomst worden deze problemen voorgelegd aan staatsinstituties verantwoordelijk voor de veiligheid. De deelnemende partijen proberen daarna samen tot een vreedzame oplossing te komen. Deze sessie leidt uiteindelijk tot een Ronde Tafel, waarbij bevolkingsvertegenwoordigers en de betrokken autoriteiten schriftelijk verklaren aan de voorgestelde oplossingen te zullen werken.

Pleiten en beĆÆnvloeden

PAX traint leden van de lokale vredes- en veiligheidscommissies, alsook een aantal Congolese vrouwen- en jongerenorganisaties, op het gebied van pleiten en beĆÆnvloeden. Deze kennis en vaardigheden stellen hen in staat om hun grieven en behoeften te uiten aan besluitvormers. Dit kunnen overheidsfunctionarissen zijn, maar ook religieuze leiders, zakenlieden, of internationale organisaties.

Blijf op de hoogte van het werk van PAX.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.