PAX steunt spoedadvies Corona aanpak Adviesraad Internationale Vraagstukken

18 mei 2020

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) heeft op verzoek van de regering een spoedadvies opgesteld over de Nederlandse inzet bij het bestrijden van de coronacrisis in kwetsbare landen.

Ook is er steeds meer inzicht ontstaan in hoe ontwikkelingsbeleid, mensenrechtenbeleid en inzet op veiligheid en rechtsorde met elkaar samen moeten hangen. PAX waardeert dan ook de inzet van het advies op de pijlers: noodhulp, inclusiviteit en een humaan vluchtelingenbeleid en raadt de regering aan het advies over te nemen.  

Burgers in conflictgebieden zijn extra kwetsbaar

De coronacrisis raakt ons allen, maar het raakt ons niet gelijk. Gender, leeftijd en sociaaleconomische positie zijn markers van fysieke kwetsbaarheid voor het covid-19-virus, maar bepalen ook de toegang tot gezondheidszorg, informatie en zeggenschap in besluitvorming over de crisisrespons. In fragiele landen waar al jaren sprake is van gewapend conflict en geweld, zijn mensen extra kwetsbaar voor de gevolgen van het virus. PAX is blij met het advies van de AIV om 1 miljard euro vrij te maken uit algemene middelen voor noodhulp, voedselhulp en het opzetten van een sociaal vangnet.

Inclusieve crisisaanpak

Een uitdaging waar het ministerie van Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties samen voor staan is: hoe kunnen we de opgedane ervaring en geleerde lessen over internationale samenwerking, en met name de rol van het maatschappelijk middenveld daarin, ook in deze crisissituatie toepassen? In de afgelopen jaren heeft het ministerie structureel ingezet op het versterken van de stem van burgers. Iets waar PAX veel waarde aan hecht in al haar programma’s. Ook is er steeds meer inzicht ontstaan in hoe ontwikkelingsbeleid, mensenrechtenbeleid en inzet op veiligheid en rechtsorde met elkaar samen dienen te hangen. De AIV heeft zelf onlangs nog geadviseerd om deze beleidsterreinen verder te integreren, om zo de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te verwezenlijken.  De ervaringen en inzichten van de afgelopen jaren zouden nu leidend moeten zijn voor een effectieve respons op de gevolgen van de coronacrisis op korte en middellange termijn. Het betrekken van alle bevolkingsgroepen hierbij is essentieel. Zeer terecht geeft de AIV aan dat ook voor de lange termijn voldoende middelen beschikbaar moeten zijn.

Opvang en bescherming vluchtelingen

Het belang van een humaan en solidair vluchtelingenbeleid in het advies wordt door PAX toegejuicht. Solidariteit met andere EU lidstaten houdt wat PAX betreft ook in om actief deel te nemen aan een oproep zoals zeven maanden geleden door Griekenland werd gedaan om een groep vluchtelingenkinderen op te nemen vanuit de overvolle vluchtelingenkampen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief